Samorządowe Przedszkole nr 65

Oferta edukacyjna

 

 

 

"Wszystkiego,co naprawdę trzeba wiedzieć nauczyłem się w przedszkolu - o tym jak żyć, co robić jak postępować, współżyć z innymi, patrzeć, odczuwać, myśleć i wyobrażać sobie lepszy świat."

 Robert Fulghum


W naszym przedszkolu zaspakajamy podstawowe potrzeby dziecka - bezpieczeństwa, więzi społecznych, zabawy i aktywności. Podmiotowo traktujemy każde z dzieci, szczególną uwagę zwracając na indywidualizację procesu wychowania i nauczania. Efektem naszej pracy jest osiągnięcie przez dziecko takiego poziomu rozwoju umysłowego, fizycznego i społeczno - emocjonalnego, który umożliwi mu dobry start w życie.

 

 


W czasie pobytu w przedszkolu dzieciom oferujemy:

 • wesołe zabawy i ciekawe zajęcia,
 • spotkania z ciekawymi ludźmi,
 • atrakcyjne bliskie i dalsze wycieczki dydaktyczne i turystyczno-krajoznawcze,  
 • warsztaty i imprezy w Domu Kultury
 • wyjścia do teatrów i comiesięczne spotkania z teatrzykami w przedszkolu,
 • prezentację swoich talentów artystycznych w konkursach wewnątrz przedszkolnych i międzyprzedszkolnych,
 • wspólne zabawy i zajęcia z pierwszoklasistami z pobliskiej szkoły podstawowej
 • spotkania z absolwentami

 

Oferta podstawowa:

Podstawową formą aktywności dziecka w przedszkolu jest zabawa oraz zajęcia inspirowane przez nauczycieli, opracowane zgodnie z podstawą programową. W grupach dzieci pięcioletnich realizowana jest zgodnie z podstawą programową wychowania przedszkolnego nauka języka angielskiego w oparciu o program Magdaleny Szpotowicz i Małgorzaty Szulc-Kurpaski "Język angielski w wychowaniu przedszkolnym".

Nauczyciele przedszkola w całości lub częściowo realizują własne programy autorskie: "Zabawy z ekoludkiem" autorstwa mgr Jowity Serwan oraz " Muzyczne zabawy ruchowe w przedszkolu" autorstwa mgr Bożeny Chwast i mgr Elżbiety Wącław.

Adaptacja dzieci nowo przyjętych prowadzona jest w oparciu o program adaptacyjny: "Przedszkolakiem być - trudne początki" opracowany przez nauczycieli mgr Elżbietę Wącław i mgr Piotra Pokoja.

W pracy wychowawczej realizujemy  program własny opracowany przez mgr Dominikę Adamczyk i mgr Barbarę Baster uchwalony przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.

 

Główne cele programu wychowawczego to:

 1. Nabywanie umiejętności społecznych oraz podporządkowanie się ustalonym zasadom i regułom.
 2. Kształtowanie w sobie pozytywnej postawy w stosunku do kolegi, osoby dorosłej,osób niepełnosprawnych.
 3. Rozwijanie wrażliwości moralnej i właściwych postaw moralnych.
 4. Wzmacnianie więzi uczuciowej z rodziną i środowiskiem, w którym dziecko wzrasta.
 5. Rozumienie potrzeby szacunku dla drugiego człowieka.
 6. Poznawanie sposobów radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych i zagrożenia.
 7. Uświadomienie dzieciom ich praw i obowiązków.
 8. Rozwijanie i wspieranie samodzielności dziecka.
 9. Kształtowanie poczucia  odpowiedzialności za siebie i za innych.
 10. Wspieranie rozwoju dziecka oraz budowanie własnego systemu wartości.
 11. Umożliwienie dzieciom uczenia się, rozpoznawania i otwartego komunikowania innym własnych uczuć i potrzeb.
 12. Wpajanie dzieciom zasad „dobrego wychowania”.
 13. Kształtowanie u dzieci właściwych postaw w obliczu zagrożenia zdrowia i życia.
 14. Wdrażanie dzieci do stosowania zasad bezpieczeństwa w sytuacjach trudnych i niebezpiecznych.
 15. Zdobywanie wiedzy na temat zdrowego odżywiania.

 

Ponadto w swojej pracy adaptujemy elementy takich programów i metod jak:

 • Dziecięca matematyka - E.Gruszczyk - Kolczyńskiej
 • Ruch rozwijający W. Sherborne
 • Pedagogika zabawy
 • Przedszkolaka krok drugi
 • Metoda ekspresji ruchowej C. Orffa
 • Metoda ruchowej ekspresji twórczej R. Labana
 • Wprowadzanie w świat pisma - I. Majchrzak
 • Dziecko - Polak – Europejczyk
 • elementy Metodyki Zuchowej

 

Przedszkole wypracowało swoją obrzędowość:

 • Posiadamy nazwę "Perełka", własne logo, hymn, nazewnictwo grupowe.
 • Tradycją jest organizowanie takich uroczystości jak:
 1. uroczyste rozpoczęcie roku przedszkolnego,
 2. powitanie jesieni,
 3. pasowanie na przedszkolaka,
 4. spotkanie patriotyczne z okazji dnia odzyskania niepodległości,
 5. wizyta św.Mikołaja,
 6. spotkanie wigilijne,
 7. Jasełka,
 8. Dzień Babci i Dziadka,
 9. bal przebierańców,
 10. spotkania z absolwentami przedszkola pod hasłem: Dzieci - dzieciom,
 11. powitanie wiosny,
 12. Dzień Rodziców,
 13. Dzień Dziecka,
 14. Święto Perełki - piknik rodzinny,
 15. pożegnanie dzieci odchodzących do szkoły.

 

Ponadto prowadzone są zajęcia dodatkowe finansowane z budżetu gminy :

 • Język angielski dla wszystkich dzieci,
 • Zajęcia rytmiczno-muzyczne dla wszystkich dzieci.

Na wniosek rodziców organizowane są zajęcia religii dla dzieci pięcioletnich.

 

Wprowadzamy dzieci w świat kultury współpracując z krakowskimi muzeami, teatrami, biblioteką i organizując liczne zajęcia edukacyjne i warsztatowe oraz wycieczki edukacyjno-rekreacyjne.

 

W przedszkolu udzielana jest pomoc psychologiczno-pedagogiczna w formie diagnozy dzieci, pracy kompensacyjno-wyrównaczej oraz konsultacji dla rodziców. W podobnych formach udzielana jest pomoc logopedyczna.

 

Przedszkole ściśle współpracuje z PPP Nr 1 przy ul.Chmielowskiego 1. Poradnia oferuje następujące formy pomocy:

 • diagnozę psychologiczną
 • konsultacje i porady psychologiczne
 • diagnozę i terapię logopedyczną
 • konsultacje i porady innych specjalistów (psychiatra, terapia rodzinna)
 • pomoc postdiagnostyczna – zajęcia psychostymulujące.

W ramach tej współpracy na terenie przedszkola prowadzona jest obserwacja dzieci, konsultacje dla nauczycieli, szkolenia rad pedagogicznych, spotkania tematyczne i konsultacje dla rodziców. W indywidualnych przypadkach współpracujemy z Krakowskim Ośrodkiem Terapii przy ul. Pędzichów oraz Ośrodkiem Wczesnej Pomocy Psychologicznej przy ul. Półkole 11.

 

 

Dostępność architektoniczna

 1. Do budynku przedszkola prowadzą 3 główne wejścia ogólnodostępne w godzinach pracy przedszkola.
 2. Budynek jest dwupoziomowy, przy wejściu głównym znajduje się podjazd.
 3. Drzwi wejściowe są otwierane za pomocą domofonu i dzwonka (w okresie pandemii).
 4. W budynku nie ma innych pochylni, platform oraz informacji głosowych.
 5. Zapewniony jest wstęp do budynku osobie korzystającej z psa asystującego.
 6. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
 7. W okolicy przedszkola nie obowiązuje strefa parkowania